ING TENGAHE RAMADHAN, GEGURITANIPUN MADAGUMILANG

ING TENGAHE RAMADHAN
geguritanipun Madagumilang

isih kuwat ngempet syahwat
isih saguh adoh lawuh
isih gelem kirang tilem
isih traweh ora waleh
isih tadarus durung putus
isih tansah suka ngenteni buka

ya isih kaningaya ngoyak riyaya

Ponorogo, 16 Ramadhan 1434H

ESEM MUNG SAK KLECEM geguritan Anggitanipun Madagumilang

ESEM MUNG SAKLECEM

~ geguritanipun MADAGUMILANG

ing antarane pilar-pilar iku,
ana saperangane atiku kedudut tatu,
mung kerana kena grayang panyawangmu,
ah, esem kang mung saklecem,
kaya-kaya wus kuwawa muwuhi dayaku tansah nyangga jejege pilar-pilarMu

Ponorogo, 22 Mei 2013

ING ENTEKING SASI GEGURITAN DENING MADAGUMILANG

ING ENTEKING SASI
Geguritanipun Madagumilang

ucul kaos mambu kringet ing wengi sumuk nalika udan nelesi tanggal anyar kang dak suwek kemleyang nibani pangkoning sujud lan wis ora ana maneh rasa iki mlarat apa kasugihan nlesihke kaanan uripku

tur maneh apa ya pantes aku tansah nggegadhang cinukupan donya yen kang nelesi awakku sak kojur ateges klumpuking dosa kang tan kendhat dak suwunake pangapura

Ponorogo, 2013

KUKUNYAH puisi oleh Madagumilang

Kukunyah

Puisi oleh Madagumilang

 

Berdamaikah nafsu-nafsu dalam hati dan otakku

Yang berdesakan didorong ruh

Jika kukunyah seucap kesah bermakna doa

Dalam gelisah yang panjang

Dalam desah yang pendek

 

Ponorogo, Februari 2013

Obor 2013 geguritan anggitanipun Madagumilang

Obor 2013

Geguritan dening Madagumilang

Kobongé ati kang beluké lan awuné nyesek-nyesek ambegan iki, ngebaki ciuté cepitan bolongan irung nganti kentèkan segeré hawa. Kuwi sadurungé rasa kebrongot nglalèkaké geniné kang  sregep ngobong sakèhing cubluk, amerga gelem digawé kèsèt déning rasa ngresula dawa. Yagéné ora duwé pangangkah dhéwé kanggo mbeciki dina sésuk?

Ponorogo, 4 Januari 2013

 

 

Kuminum Kopiku Sedikit Demi Sedikit puisi oleh Madagumilang

Kuminum Kopiku Sedikit Demi Sedikit

Oleh: Madagumilang

kadang dengan mengarungi deras hujan memburumu,
dan kubiarkan sebuah duplikat keindahan hidup
didamba banyak orang sekaligus banyak yang menyia-nyiakannya,
terpegang olehku hangat cangkirnya

itulah mengapa habis kehujanan lalu ngopi, sendiri, tapi segar
kucekakikkan rinduku, dari hitam persahabatan
dan hangatnya seduhan hidup tak berdampingan,  
lalu kuminum kopiku sedikit demi sedikit,
sambil menyerahkan seluruh rasa ingin
menyruput itu tak pernah terlupakan, tapi kapan?

Ponorogo, 14122012

Telaga Ngebel, puisi oleh Madagumilang

Telaga Ngebel

Puisi oleh : Madagumilang

aku pindahkan kesepiannya ini di mataku,

kelak kalau airnya menetesi bebatu memecah hati beku,

akan digemakan dalam jiwa sekejap  kegersangan

dengan  desir suara berlari rasa malu

bersembunyi di balik lebatnya harapan

berkilat-kilat mengikuti muka telaga, seperti wajah sendiri

yang menyerap matahari, ketika khilaf pada malamnya

Ponorogo, 2012

Ketika Berhadapan Laut, Puisi oleh Madagumilang

Ketika Berhadapan Laut

 Puisi oleh Madagumilang

 Aku juga ingin termasuk yang sanggup dibayangkan seperti nelayan. Para pencari kebahagiaan yang berani berterus-terang menjaring ikan-ikan kesepian dan membawanya sampai penat meringkuk ketiduran dalam perahu kegelisahan mereka yang terayun-ayun oleng.

 Supaya saat terbangun nanti, bisa dilihat di kedua-mata keraguan itu semua nampak serba nanar. Mereka juga tidak mendengar lagi ada yang berteriak memperingatkan burung-burung camar kebebasan. Karena diinginkan agar menyingkir dari kerancuan antara kebenaran dan kebatilan.

 Lalu kapan diciptakan bayangan badai perjuangan bagai mengamuk dibagian lain kehidupan ini, bersama debur gelombang gejolak darah, entah amarah entah gairah amanah, membanjiri sekujur nadi-nadi hidup yang tak pernah kekal dan menunggu henti.

 Ponorogo, September 2012

 

Dumadine Pitakonan Geguritane Madagumilang

Dumadine Pitakonan

 Geguritane Madagumilang

 Yen dumadine dudu daden-daden. Wektune ya dudu dumadakan. Apa dumadine, dipun du?

Yen pitakonan kaya ngene teruse kok punggel
Dikaya ngapa aja mbundel
Aja diguyu kekel lan apamaneh digawe pegel mangkel
Wong gagasane wis kendel

Ponorogo, 26/08/2012

 

Alifbata-alifbataku Selama Ini, Puisi oleh Madagumilang

Alifbata-alifbataku Selama Ini

 Puisi oleh Madagumilang

 lalu bukankah malaikat yang akan mencatat dengan teliti

huruf demi huruf kehidupanku

tapi tatkala sampai perintah itu

semua ketakutan telah memasuki kebingungannya di labirin

serumit kemauan ke kanan atau ke kiri

tetap saja terjebak hingga gemetar terakhir menyongsong fajar.

maka ditunjukilah jalan lurus itu

yang berujung pada kepastian umur

dan berkali-kali mengeja warna pelangi

lengkungan nasibnya menyusun berlapis-lapis tingkahlaku

menjadi daftar kata-kata kesulitan kemudahan

yang ketika dibaca tiba-tiba di depan guru alifbata

 Ponorogo, Ramadhan 1433H/2012M

Dalam Agustus Ada Kemerdekaan, Puisi oleh Madagumilang

Dalam Agustus Ada Kemerdekaan

Puisi oleh Madagumilang

kalau aku adalah malam,
agar tak semakin padam hari-hariku,
tolong merdekakan matahari di hatimu
biar siangnya menjemput kibaran sang saka

yang mengipaskan kegerahan tubuh basahnya
dalam titik demi titik keringat darah,
lalu akan kaucucurkankah selalu dalam sejarah?

 Ponorogo, Agustus 2012

 

Pitakonku Marang Wewarah geguritanipun Madagumilang

Pitakonku Marang Wewarah

 Geguritanipun Madagumilang

 yagene isih gemang nyenyandhang ati wening

kepara kekejer nggone meper nepsu keblinger

kang ngglandhang wani tumekaning pati

 suk kapan bebarengan

anteng mapan sumarah sandhuwuring sajadah?

 Ponorogo, 2012

Mengapa Puisi oleh Madagumilang

Mengapa

Puisi oleh Madagumilang

inginkan tanah karena ada arca di dalamnya
inginkan angin karena ada semilir di ketenangannya
inginkan api karena ada bakar di geliatnya
inginkan air karena ada gemericik di langkahnya
inginkan aku karena ada engkau di jiwanya

Ponorogo, 2012

Makarya geguritan anggitanipun Madagumilang

Makarya

Geguritanipun Madagumilang

yagene mung sedhakep ngekep dhadha
jare yen ora ubet ora bakal isa ngliwet
kejaba sliramu nembe tegel ngguwak kalodhangan saengga ora kumanan
rejeki kang tumiba ing saurute dalan penguripan
ora tangeh tansah dadi rebutan
mula bener, yen ora obah sengara bisa mamah
senadyan kekarepane ati golek gampange
kaya mung pengin wira-wiri wareg lan bola-bali bathi

Ponorogo, Juli 2012

Tumrap Ada-ada Kudu Manut geguritan anggitanipun Madagumilang

Tumrap Ada-ada Kudu Manut

 Geguritan dening Madagumilang

 Geleme nglakoni kuwi merga isih sregep apa wegah lumuh?

Yen lumuh ya lumuh nyapa dene sregep ya sregep nyapa

Wong upamoa sregep harak sregep-sregepku dhewe

Tur ya lumuh-lumuhku dhewe

Ngene iki apa ateges njebol bendungan wewaler

Lha wewaler sing endi?

Mesthine sing ra nyocoki ati

Sing kaya pasa uwis dak sahurke

Aku kebanjur tansah mbeguru maring kekarepanku

 Ponorogo, Juli 2012

 

Apa Mbok Kira geguritan dening madagumilang

Apa Mbok Kira

 Geguritan Dening Madagumilang

 apa mbok kira yèn wis kuwawa kuwasa kuwi banjur sak kepénaké

nganti ora rumangsa ditekani rasa wegah olèhe sregep ngopèni roh

kang dianggo nggegulang jiwa dimèn nora pèndèng kejepit jantraning wektu

tansah munyer ngisèni urip lan penguripan

nora mung mbegegeg nyeksèni lelakon mbaka lelakoné para kawula alit

kang panjerité keprungu sora ing sangarepé

nanging arepa dikaya ngapa,

ngenggoni jejeré wong sudra aku mung bisa ngudarasa

Ponorogo, 15 Juli 2012

Ada Dalam Doa Dalam-dalam Puisi Oleh Madagumilang

Ada Dalam Doa Dalam-dalam

Oleh Madagumilang

Berada di keberadaan ada

Aku mengakui  keakuanku

Dikemanakan ke mana

Sebisa-bisanya bisa

Adalah menyerah

Allah

Ponorogo, 19 Juni 2012

Sanggarunggi geguritan anggitanipun Madagumilang

Sanggarunggi

 

Dening Madagumilang

 

yen kelakon aku iki kok sengguh ebun kang pungkasan

tumetes saka satengahing pedhut reruweting kahanan

banjur gawe adheming ati kerana lejar

bisa mapag srengenge nyunar ing wanci pajar

yagene pepeteng kuwi isih kekembeng ing netraning katresnan?

 

Ponorogo, 8 Juni 2012

Dudu Sesorah Anggitanipun Madagumilang

Dudu Sesorah

 Geguritanipun Madagumilang

Makaping-kaping dadi pepeling dumelinge sesambat adhuh kuwi

Tumetesing rasa trenyuh kang kaya mletik saka pinggiring akik

Sesotyaning ngibadah diembani iman endahing dedonga wanci wengi

Cabar kapenggak dening lungiting laku sabar

Anggone meper mothahing nepsu lan pepenginan nurut lakuning jaman

Ana patrap umuk mbaka umuk durung keconggah nelukake wujude sujud

Pasrah tanpa sesorah menawa urip mung mampir ngombe

Nanging ya kudu pener milih apa kang kudu diombe

 

Ponorogo, 2012

Ngangseg Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ngangseg

 Geguritan dening Madagumilang

tletik udan mau bengi wani menehi wisik

kang ndelik bisik-bisik selaning pasuketan pating krelip kaya lintang

nanging nalika sorot srengenge cemlorot madhangi ubale nepsu

tumekane bakal ngruntuhake embun kang sumimpen jero

senadyan rasa adhem iki isih agemanmu kang tak anti-anti

tumekaning sreg anggone ngangseg

ngrangkul ngruket ora-ora yen aku mingket

Ponorogo, Januari 2012

Nggugah geguritan anggitanipun Madagumilang

Nggugah

geguritan anggitanipun Madagumilang

wonten ing salebeting swasana bubrah

kerana kathah tumindak cengkah

ingkang katindakaken para panguwaos ingkang mboten amanah,

kedahipun inggih enggal saged owah

garising nasib rakyat ingkang sampun rumaos mboten betah,

mboten sranta anggenipun kepengin nemahi gesang limrah,

inggih gesang ingkang para panguwaosipun sami gumregah

nyengkuyung pikajengipun rakyat ingkang atansah mothah nyekapi betah

Ponorogo, Januari 2012

Kaya Tanpa Gagrak, geguritan dening Madagumilang

Kaya Tanpa Gagrak

Anggitanipun Madagumilang

pancene rada dumakan, mrucut uwal saka gubele pedhut

kang mblasah sagotrah nalika kabeh ancas lan upadine kaya tanpa gagrak

wis cukup diparingi udan sewengi lan trontong-trontonge

banjur njebul ajeg tan mateni sakehing krenteg  nggone nyuwun pepadhang

Ponorogo, 23 Desember 2011

Ora Biyen Ora Saiki, geguritan anggitanipun Madagumilang

Ora Biyen Ora Saiki

Geguritan anggitanipun Madagumilang

Aku ngerti yen mrana-mrene kerana padha kepengin entuk gawe

Aku ngerti yen mlebu-metu kerana padha kepengin entuk sangu

Aku ngerti yen wira-wiri padha kepengin tetep wareg

Dak sekseni sing lagi kuncara kaya ngambah plengkunge kluwung

Disawang endah senadyan enggal ilang disaput srengenge angslup

Nanging wis duwe tetenger ora mung diangen-angen tumekaning janji

 

Sing aku ora ngerti yagene sejarah ora mesthi diregani

Apa kerana mung wajib diwaca sakehing riwayat semana

Apa kerana mung wajib ngerti dimen lestari mbejajine prasasti-prasasti

Apa kerana mung wajib nyemak rumpile gempil-gempil ing epitaph

 

Ora biyen ora saiki, sing jenenge menungsa kuwi nggembol lali

Ponorogo, 2 Desember 2011

 

 

 

Tumlawung geguritan anggitanipun Madagumilang

Tumlawung
Geguritan anggitanipun Madagumilang
nglacak lumakune tumindak kok ndadak cingak
meruhi dalan iki enggoke wus mbebayani
mula den ngati-ati anggone kesusu ketemu
gegayuhan kang ancase genah
Ponorogo, 2011

Nyebar Konang geguritan dening Madagumilang

Nyebar Konang

Geguritan anggitanipun Madagumilang

dipadhangana wong sewengi peteng ndhedhet pindhane ati kang ruwet
ora bakal nyethakke le gojag-gajeg nggegrayang liding pangandikan
parandene ora kesawang kang nlesep-nlesep jeroning pitutur iku
senadyan sakecap mbaka sakecap cemlorot cahyane nyunari jiwa

Ponorogo, 2011

Sawal 1432 H, geguritan anggitanipun Madagumilang

Sawal 1432 H

Geguritan anggitanipun Madagumilang

ngrasakke dingapura
ngrasakke menehi ngapura
nyawang esem guyune
disawang esem guyuku
ah, ora kena ana swara ala keprungu
ah, ora kena ana rasa sujana diingu

Ponorogo, 6 September 2011

LELAKON URIP Geguritan anggitanipun Madagumilang

Lelakon Urip

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Lelakon urip iki bisa dadi kaya sesawangan nalika wong-wong grudugan budhal ndelok mayite lonthe, kang mau sore dientas saka kali. Jare klelep lan ketemune ing tengah-tengahe resek. Ning rak kuwi dudu aku, dudu awakmu, dudu dheweke, apa maneh pancen satemene dudu sapa-sapa.

Banjur yen wis cetha kaya ngono, yagene ora wani kok akoni iku lelakon uripe awake dhewe iki? Sing wis nate kok dol rasa wirange. Angger duwe pepenginan njaluke kanthi ngemis-ngemis, kala-kala ngrudhapeksa, yen ngadoh sithik rekasa banget olehe nguber-uber. Kuwi ta sing kok arani nggolek kamulyaning urip?

Yen dudu kuwi, apa ana rasa marem nalika dhuwit recehan sing wis kok uncalke nyemplung ana umplung? Apa pas ndhekep tas sing kesusu kok saut peksan? Apa kemblohe kringet ing gulu sing kok kalungi clurit? Apa enteke pengarep-arep kaya jiret sing sir kanggo ngendhat?

Ngapusi! Awake dhewe rak mung pinter ethok-ethok? Sok-sok serius olehe main dadi kyai. Dadi pahlawan barang. Dhong-dhongan dadi dhuafa. Terus ngarep-arep ben bisa didadekake pengarep. Masiya pengarep-arep kuwi ya lagi wae olehe ceker-ceker saka umbrukan resek.

Nanging pikolehe jebul mung urube lampu-lampu dalan wayah maghrib. Bledug lan keluke knalpot. Sok-sok didhisiki mbulane bunder, kaya-kaya pener jantung iki anggone miwiti obah. Miwiti sinau nglangkahi sakehing polah. Aja terus kok peper playune getihku. Mandheg!

Awake dhewe iki rak lagi ngantri katut miline wektu tumuju dalan buntu sing tansah dadi wewadi selawase. Mati.

Ponorogo, 19 Ramadhan 1432H

Nganyelke Ati, geguritan anggitanipun Madagumilang

Nganyelke Ati

geguritan dening Madagumilang

Yagene wong wis weruh kahanan dibubrahi
Jarene ora keguh apa maneh cawe-cawe tanpa diopahi
Mula dadi ngewuhke yen panggah lumah-lumah ora obah kaya kuwi
Nanging guneman isih nrocos blas gak diampet-ampeti
O, pakarti kang amung menungsa bisa nglakoni
O, endi sing kudu dipepetri endi sing diemohi

Ponorogo, 2011

Geguritan Marang Kekadhangan, dening Madagumilang

Geguritan Marang Kekadhangan

Anggitanipun Madagumilang

Rada sauntara anggonku thethenger, datan bisa ngglawat.
Apa kang dadi daruna?
Yen aku nora tata,
wis sepira gedhene olehku gawe cilaka?
Yen aku nora bisa tinampa merga kaanggep seje,
parandene kok ya meksa isih ana sing nggape?
O, urip kang kasinungan luput,
banjur suk kapan iri drengki kuwi gelis karacut?

2010

Katalompen, geguritan dening Madagumilang

Katalompen

Anggitanipun Madagumilang

Ingkang katalompen, inggih kesupen, bilih
Sapepadhaning titah nora pinisah kerana katelah
Mbaka siji endi sing aji
Hamung kasrana dening brana mbejaji
Dudu cemlorote sunar bebudi
Iki aku tinemu
Ora dipaelu
Kaya ketiban bebendu
Sandhuwuring asmaku
Kekadhangan kang sinawang
Dening liyan nora nyuda pepalang

2010

Dimensi-dimensi Itu Puisi oleh Madagumilang

Dimensi-dimensi Itu

Oleh Madagumilang

memangnya tak jenuh menguasai ruh yang dikurung ruang

kaku dijepit waktu menjadi saksi dimensi demi dimensi

walau tak melulu masa lalu

Ponorogo, 2011

Uripe Sapa Kaya Dolanan Ceki Geguritan dening Madagumilang

Uripe Sapa Kaya Dolanan Ceki

Anggitanipun Madagumilang

nora ngemungake ngrumangsani menawa urip iki disengguh asor kaya dolanan ceki

kepenak olehe ngesut kelakone pakarti sing menang lan pakarti sing kalah gilir gumanti

macak kuwawa sajak enthos tenan nguthut metune kabegjan ing sawanci-wanci

 iki ya nora  ngemungake ngrumangsani jare bakale bedor dengkek dadi ratu kenci

kamangka pengarep-arep bener kuwi penere menawa pati wus dadi ancas kang sejati

 Ponorogo, 7 Juni 2011

Refleksi Prapatan Jeruksing Ponorogo, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Refleksi Prapatan Jeruksing, Ponorogo

Geguritan Dening : Madagumilang

Pancen durung rampung kabeh olehe mboreh rasa kekes nembus jaket, nanging kaya-kaya wis lingsir sakabehing lelakon ing sajeroning setaun iki. Dadi krasa yen wengi malih sembrana nyalahke mangsa nrajang kulitku nganti raket banget ngrangkul rasa njekut, ninggal patrap kang ngadeg jejeg kaya tugu atise teles kebes ing tengah prapatan kuwi. Terus yen kepengin ngrefleksi apa sing arep direfleksi?

Ndeleng bakul puthune lagi wae dientas, mengko digawe nyandhing kopine kang durung disruput, dadi kaya urip kang gur mampir ngombe. Nanging angin wis hewes-hewes ngemohi sing duwe niyat melekan ngubengake pandom jam nganti tekan subuh mbarengi ketege jantung.

Dhuh, Prapatan Jeruksing kaya padatan kamitenggengen nyawang sepine, nalika sing padha dodolan milih kukut karo nggawa mulih kabeh pengarep-arep dina sesuk, tinimbang kebacut ngantuk. Terus yen kepengin ngrefleksi apa sing arep direfleksi?

Ponorogo, 30 Januari 2010.

Ana Ngendi Gemandhule Pengarep-arep, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ana Ngendi Gemandhule Pengarep-arep

 Geguritan Anggitanipun Madagumilang

 Wangi temen ambune nalika mekrok seger mbarengi mendhung isih digandhuli udan. Kowe kuwi apa sawenehing kembang apa sumringahing kautaman ing sajeroning ati kang lagi nampa pepeteng ta. Nanging aja kok tangiske dadi gerimis kerep ya masiya jiwaku rasane kaya wis kena pirang-pirang ketiga. Mung bisa sabar ngenteni sing tlaten nyebar winih kabungahan lan mbutuhake banget kabagyan.

 Ponorogo, 2011

Pincuk Godhong Gedhang Ujug-ujug Ceblok Sandhing Tembok Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Pincuk Godhong Gedhang Ujug-ujug Ceblok Sandhing Tembok

 Geguritan Anggitanipun Madagumilang

 Pincuk godhong gedhang kok ujug-ujug ceblok ana sandhing tembok sisihe turonku. Yen kaget dudu merga weruh landhep lincipe biting nyongot kaya kepincut ngincim guluku. Lambeku mung bisa ndredheg magep-magep ditekak, gak kuwat sesambat sajak kesrakat. Mula gak bakal migunani pitakon ing bab sapa sing wis rampung sarapan wanci ngene iki, mung bisa mbadhe kaya pokale lelembut nanging dudu sebaene. Ngerti banget aku gemang diajak cangkriman lan ora maelu sakehing reridu. Doh-dohna sing adoh, aja ndulit aja ngganggu, mengkono upama dak tiru rapalane simbahku.

Ponorogo, 2011

Alif, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Alif

 Geguritan dening Madagumilang

 menapa rumaos kelajeng menawi panjenengan kepareng anampi

saupami menika taneman ingkang saget gesang ing jantung

saengga keteg mbaka ketegipun kados-kados ndhawahaken woh

berkah kesuburan karob dening rah

ingkang mboten kedah kadhahar sinambi kojah

utawa sinambi mlampah samargi-margi amargi kemutan amanah

saking Maha Punjering Pitedah

 Ponorogo, 2011

Sihing Sesingidan Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Sihing Sesingidan

Geguritan dening Madagumilang

mekaten menawi mirengaken swanten sagunging samirana langkung

kados rumaos nyumerapi sinten ingkang adreng nyiram sukuning rahina

sinareng jawah ingkang wor suh gregeting manah lajeng dumugi tumetesing embun

senaosa sedaya sampun sami sumarah mboten kumawantun malih angawe-awe

sinten ingkang gegancangan sesingidan lebeting lingsem

kerana sami rinengkuh ing endahing katresnan

Ponorogo, 2011

Segiat Malaikat Pencatatkah Aku Berkutat? Puisi oleh Madagumilang

Segiat Malaikat Pencatatkah Aku Berkutat?

Puisi oleh Madagumilang

mesti segiat malaikat pencatatkah aku berkutat?
barangkali boleh saja terlalu berani membandingkan begini
agar semangat senantiasa liar mengembarakan maknanya
menyimak lagak ketika kauciptakan banyak lelucon tak lucu
sambil menasihati bagi yang terlanjur terpingkal
karena masih akan ada harapan sesudah jeda menemani rencana demi rencana belaka

lalu kudengar gumammu, kau ini dalam kesesatan atau bukan,
bertanyalah pada setiap kehadiran kelam
demi menyempatkan melacak cahaya sepanjang jalanan becek
terinjak-injak kaki pencari denyar kunang-kunang,
karena tak tahu siapa lagi sanggup menyalakan terang di sebarang malam

padahal bulan di atas langit kelam segera membinarkan cahayanya
mampu menyeteru dan memadamkan ini nafsu, tanpa peduli langit itu milik kita semua
dan gunung-gunung yang mencoba menggapainya, cuma bisa terkapar dalam kekalahan
tanpa daya seakan yang lagi mekar di kesuburan tak lagi ingat pedihnya layu
atau berakhirnya dendam atas udara kering kemarau

itulah bila dari hujan selalu ada yang diajarkan padaku
ketika tiba-tiba lampu rumah dipadamkan pemilik aliran listrik
o, sebegini gelapkah jalan hidup itu?
ketika dikhilafkan dengan alpa memohon kepada Maha Pemilik Cahaya

Ponorogo, April 2011

Tega, Puisi oleh Madagumilang

Tega

Puisi Oleh Madagumilang

kok engkau masih bisa istirah sambil baca berita susah
apakah musibah hanya sederet harfiah yang membuat mata lelah
tawa pun jadi amat purba dan senyum makin langka
jadi begini komedi yang kau sutradarai

Sak Uwat, Geguritan dening Madagumilang

Sak Uwat

Geguritan dening Madagumilang

Disawang kaya pedhut ndheprok ngruket njembrunge suket. Njaba isih remeng-remeng nanging kadereng ati kang adreng, meksa gawe gemeter wit-witan nggone meruhi lesus nampes sakehing sesambat kerana abot mbopong sesanggem senajan wis ngomplong.

Ponorogo, 2011

Langitku, Geguritan anggitanipun Madagumilang

Langitku

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Dak sapa mbulan kae, jebul mbun-mbunanku dewe. Natas petenging wengi, sansaya gumlewang manut jantraning nasib. Dadi keprungu swara-swara kuwi, kewetu saka umobe getihku, lan jantung kaya diremeti ing getem-getem kang endah. Greget katresnan kang culika marang kahanan. Banjur njiret lali ora mung jenengku lan jenengmu, kabeh kok peres apuh  nganti ora bisa nemu sanadyan sak tetes tumurune ayatMu.

(Dhuh Gusti, kula menika dadi dhuafa kok banget olehe dhoif, merga mung bisa nulis alif)

Dak sapa srengenge kae, jebul mripatku dhewe. Nyawang wong-wong sumuk olehe sregep ngakeh-akehi nggresah nganti garing. Napase kaya bisa ngrubuhke amuke rasa ulap nalika nguber-uber playune dosa ing buku-buku suci. Ngono arep mbok ladeni sakehing hawa nepsu lan pepenginan, senadyan iku tumanduk kadereng saka ati kepengin ngerti.

(Dhuh Gusti, kula menika dadi dhuafa kok banget olehe dhoif, merga mung bisa maca alif)

Dak sapa lintang-lintang kae, jebul kaya pikiranku sing mung bisa kelip-kelip ora tandhing mungsuh mbulan lan srengenge. Cubluk bebasan kelangan sakehing umuk. Disingkirke ing sadhengah patemon, ora ana sing ulem wong ya ora ana sing nyapa. Ning iki harak langitku senadyan disengguh tanpa sap, isih duwe cemlorote bangun esuk, kluwung lan candhik ala kang ora keconggah gawe memala amung raharja kang disengaja.

(Dhuh Gusti, kula menika dadi dhuafa kok banget olehe dhoif, merga mung bisa donga amin)

Ponorogo, 2010

Biar Kegelisahan Itu Tenang Menyepi, Puisi oleh Madagumilang

Misalkan aku tahu segala, maka yang terjadi esok hari aku janji jujur tak akan rahasiakan darimu. Kepolosanku ini sempat jadikan kau sukai aku, tapi kejujuran kali ini membuatmu lama sekali tertegun. Kaku tubuhmu mendengar aku mengaku. Apa aku salah?

Padahal di itu ketika, tak hanya kita, semua pasangan bisa saja melupakan kekasih mereka. Sepakat mengikuti kekuatan cinta, menyelam ke manapun dasar terdalam hati nurani. Dijelajahinya segala kekalutan hutan karang dan dirompak tetaring hiu ganas kemarahan dan kecemburuan. Adakalanya harus diakui di sisa kegagalan pun masih kautemukan idaman, walau mesti mencari-cari di antara cerai-berai  hamparan ganggang dan lumutan kehidupan nasib terhumbalang.

Siapa sanggup dibayangkan seperti nelayan. Pencari kebahagiaan yang berani berterus-terang menjaring ikan-ikan kesepian dan membawa penatnya meringkuk ketiduran dalam tongkang-tongkang kegelisahan mereka yang oleng. Saat terbangun kaulihat di kedua-mata semua serba nanar. Mereka tidak mendengar ada yang berteriak memperingatkan burung-burung camar kebebasan agar menyingkir dari kerancuan antara kebenaran dan kekaburan. Lalu kapan badai kebosanan mengamuk dibagian lain bersama debur gelombang gejolak darah dari nadi-nadi tak kenal henti.

Semoga aku mampu mendengar deru itu dalam otakku dan otakmu. Tetapi tidak terlempar kekhawatiran, karena telah disiapkan tempat paling aman untuk menghindar, agar mereka dapat sekedar memancing ketenangan dekat jantung. Setidaknya kerinduan akan ikan-ikan itu masih terus menguasai dan tersalurkan di sini. Itu pun karena tiba-tiba tanganmu menyentakkan tanganku.

Jadi dengan tangan mana lagi dapat kutekan gejolak di dadaku? Aku harus mencari lagi sisi damai dari jiwaku, biar kegelisahan itu tenang menyepi jauh di gunung-gunung sekitar hatiku.

Terdengar Ingsut Kepergian Bermakna Gegas, Puisi oleh Madagumilang

Terdengar Ingsut Kepergian Bermakna Gegas

Puisi oleh Madagumilang

Maka kutekuni ikhtiar hatiku meloloskan lelahku menjaga denyut di aorta yang menjepit pelipis tabiatku. Otaknya selalu bertanya tentang doa justru sehabis tasyahud. Apakah malam-malamnya sanggup menjemput gugupku, dan siapa akan mencatat sholat lailku?

Berulang-ulang jawabannya terlelap dalam alir amanah, mendamaikan perang nafsu antara hati dan otakku itu. Mungkin tak juga terdengar ingsut kepergian bermakna gegas, mencari jauh segemetar bibir lirih membisikkan dzikir.

Cahaya Bulan Mengangkang di Dedaun Pohonan, Puisi Oleh Madagumilang

Cahaya Bulan Mengangkang di Dedaun Pohonan

Puisi oleh Madagumilang

Sungguh elus jemarimu itu seakan tak segannya bulan, ketika ia mengangkangkan cahayanya membahagiakan semua buram sehabis hujan. Di urai rambutku pun sigap menyusup-nyusup bagai menjelajah kerimbunan pohon. Lalu kaulihat kilaunya saat tersenyum, bagai gemerlap memancar-mancar bergoyang di dedaunan basah. Apa ada yang mengusik sepasang serangga jadi diam, dan tak ingat lagi sejak isak terakhir menggigil?

Kalau sekarang satu-satu mereka berloncatan di kolam embun, membenamkan harapan tak berguna menjadi bayang-bayang hari kemarin, begitu semu. Kenapa mereka gelisah menahan berahi sambil menjemput fajar di balik kabut? Tapi, bukan kau dan aku kan itu?

Dingin di luar, biarkan aku masuk. Sebab, jika kau kunci semua pintu hati, nanti juga hanya dalam pejaman mataku kau kutemu. Hingga tersungkur aku kembali tidur, tak juga sampai batas belantara pemahamanku. Tidak lagi tahu bisa kujangkau tidak akhirnya ujung harapan. Rasanya masih terus meraba-raba mimpi di kegelapan, aku tertepiskan oleh kepastian nyata, bahwa haruskah kusinarkan dahulu diriku demi terbang menemuimu. Lalu ada juga yang membangunkan lagi aku, di larut dzikir itu.

O, cahaya bulan mengangkang di dedaun pohonan

Rina Iki Dadi Kaya Ratri Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Rina Iki Dadi Kaya Ratri

Geguritan anggitanipun Madagumilang

Amarga gemandul satengahing teleng mendhung kuwi, ing rasa pangrasa rina iki dadi kaya ratri. Apa isih kangen kang njalari, wong meh sadengah pengarep-arep dumakan  lumebu sajerone pepeteng. Nganti datan kuwawa ndulu sumringahe kalbu, jiwane kang goreh mung bisa adreng anggone kekejer mosik ing badan sarandu. Lali, senadyan suryane isih wanci tengange, yagene nora digape kok kaya uripe sepele?

Embuh yen sajeroning pepeteng kuwi isih bisa disawang anane kaendahan esem lan gegojegan. Pepelinge pating krelip sumunar tundhone madhangi kedadeyan kang tansah dadi ati. Mosok bakal ilang ulape mung gara-gara prastawa nasib ketutup mendhung.

Ponorogo, 2011.

Pakurmatan Iki, Yayi geguritan anggitanipun Saras Nala

Pakurmatan Iki, Yayi

Geguritan Dening Saras Nala


Saupama keconggah,dak papanke dhadhaku kanggo ngumbar tangismu.
Melu ngrasa sajeroning wening, meper kangen kang tansah kroncalan dak simpen ana telenging ati, yagene sliramu isih durung ngerti,  yayi?
Ana swara nakal sajeroning nyenyet, rikuh mbisiki olehku ngruket, yagene lathiku kok geget?

Ponorogo, Nopember 2010

Panemuku Selawase Iki Geguritan anggitanipun Madagumilang

Panemuku Selawase Iki
Geguritan anggitanipun Madagumilang

kesampar kesandhung senadyan aku dudu bal
ning babarpisan ora nasib sing disalahke
kejaba polahe dhewe
kejaba pokale dhewe
nalika eling yen melik iku asring nggendhong lali
nalika lali yen bungah iku bakal nemu susah
o, urip kang aji
tansah diudi aja nganti nguciwani pati

Ponorogo, 2011

Cangkrukan Puisi karya Madagumilang

Cangkrukan
Puisi karya Madagumilang

terjadi juga di kota yang mengerangkeng jiwa-jiwa lesu
rumah-rumah jadi gelap meski tetap menyala lampu-lampu beranda menerangi debu
yang mulai beterbangan menyambut hangus kemarau

walau sepenuhnya, sepenuh kehangatannya
tak mau bersaksi atas dosa demi dosa sepanjang perjalanan menjemput kembali sepi
yang terkubur bersama getar sedu-sedan itu menangisi fajar

tadi sempat dihamparan tikar malah secangkir kopi lama menemani
di itu emper para pejalan merebahkan sangsi dan seluruh kegelisahan
yang kelelahan setelah jauh memburu harapan

Ponorogo, 2011

Njiret Geguritan anggitanipun Madagumilang

Njiret

Geguritan anggitanipun Madagumilang

masiya ngopi ngene iki isih panggah ora betah
dirangkul sepi
sansaya ngruket anut kedhere keteg
katresnan kang njiret wiwit repet-repet

Di Sangiran, Hujan Itu Menyibakkan Tirai Lapisan Rinduku Puisi Oleh Madagumilang

Di Sangiran, Hujan Itu Menyibakkan Tirai Lapisan Rinduku

Puisi Oleh Madagumilang

Kutahu telah beribu tahun, tapi serasa masih kudengar suir daun selembar melepas genggaman.
Di ruangan museum itu, setangkai demi setangkai seakan bertepuk gemerisik
Tak seribut hujan di luar, atau sekawanan stegodon saat bersama angin sibuk
Begitu mencintai tanah basah yang menjanjikan bersatu dengan bumi

Tapi kawa-kawan Pithecanthropus erectus takkan pernah meragu melangkah, mencari
Cuma sekencang angin, tak menghentikan menyuruh mereka menyusul membuktikan
Dari jaman ke jaman dengan membawa semacam kesetiakawanan
Sedang menanti ditangkap fosilnya kapan-kapan

Ponorogo, 13 Februari 2011