Alif, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Alif

 Geguritan dening Madagumilang

 menapa rumaos kelajeng menawi panjenengan kepareng anampi

saupami menika taneman ingkang saget gesang ing jantung

saengga keteg mbaka ketegipun kados-kados ndhawahaken woh

berkah kesuburan karob dening rah

ingkang mboten kedah kadhahar sinambi kojah

utawa sinambi mlampah samargi-margi amargi kemutan amanah

saking Maha Punjering Pitedah

 Ponorogo, 2011

Iklan

Sihing Sesingidan Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Sihing Sesingidan

Geguritan dening Madagumilang

mekaten menawi mirengaken swanten sagunging samirana langkung

kados rumaos nyumerapi sinten ingkang adreng nyiram sukuning rahina

sinareng jawah ingkang wor suh gregeting manah lajeng dumugi tumetesing embun

senaosa sedaya sampun sami sumarah mboten kumawantun malih angawe-awe

sinten ingkang gegancangan sesingidan lebeting lingsem

kerana sami rinengkuh ing endahing katresnan

Ponorogo, 2011

Segiat Malaikat Pencatatkah Aku Berkutat? Puisi oleh Madagumilang

Segiat Malaikat Pencatatkah Aku Berkutat?

Puisi oleh Madagumilang

mesti segiat malaikat pencatatkah aku berkutat?
barangkali boleh saja terlalu berani membandingkan begini
agar semangat senantiasa liar mengembarakan maknanya
menyimak lagak ketika kauciptakan banyak lelucon tak lucu
sambil menasihati bagi yang terlanjur terpingkal
karena masih akan ada harapan sesudah jeda menemani rencana demi rencana belaka

lalu kudengar gumammu, kau ini dalam kesesatan atau bukan,
bertanyalah pada setiap kehadiran kelam
demi menyempatkan melacak cahaya sepanjang jalanan becek
terinjak-injak kaki pencari denyar kunang-kunang,
karena tak tahu siapa lagi sanggup menyalakan terang di sebarang malam

padahal bulan di atas langit kelam segera membinarkan cahayanya
mampu menyeteru dan memadamkan ini nafsu, tanpa peduli langit itu milik kita semua
dan gunung-gunung yang mencoba menggapainya, cuma bisa terkapar dalam kekalahan
tanpa daya seakan yang lagi mekar di kesuburan tak lagi ingat pedihnya layu
atau berakhirnya dendam atas udara kering kemarau

itulah bila dari hujan selalu ada yang diajarkan padaku
ketika tiba-tiba lampu rumah dipadamkan pemilik aliran listrik
o, sebegini gelapkah jalan hidup itu?
ketika dikhilafkan dengan alpa memohon kepada Maha Pemilik Cahaya

Ponorogo, April 2011

Tega, Puisi oleh Madagumilang

Tega

Puisi Oleh Madagumilang

kok engkau masih bisa istirah sambil baca berita susah
apakah musibah hanya sederet harfiah yang membuat mata lelah
tawa pun jadi amat purba dan senyum makin langka
jadi begini komedi yang kau sutradarai

Sak Uwat, Geguritan dening Madagumilang

Sak Uwat

Geguritan dening Madagumilang

Disawang kaya pedhut ndheprok ngruket njembrunge suket. Njaba isih remeng-remeng nanging kadereng ati kang adreng, meksa gawe gemeter wit-witan nggone meruhi lesus nampes sakehing sesambat kerana abot mbopong sesanggem senajan wis ngomplong.

Ponorogo, 2011

Langitku, Geguritan anggitanipun Madagumilang

Langitku

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Dak sapa mbulan kae, jebul mbun-mbunanku dewe. Natas petenging wengi, sansaya gumlewang manut jantraning nasib. Dadi keprungu swara-swara kuwi, kewetu saka umobe getihku, lan jantung kaya diremeti ing getem-getem kang endah. Greget katresnan kang culika marang kahanan. Banjur njiret lali ora mung jenengku lan jenengmu, kabeh kok peres apuh  nganti ora bisa nemu sanadyan sak tetes tumurune ayatMu.

(Dhuh Gusti, kula menika dadi dhuafa kok banget olehe dhoif, merga mung bisa nulis alif)

Dak sapa srengenge kae, jebul mripatku dhewe. Nyawang wong-wong sumuk olehe sregep ngakeh-akehi nggresah nganti garing. Napase kaya bisa ngrubuhke amuke rasa ulap nalika nguber-uber playune dosa ing buku-buku suci. Ngono arep mbok ladeni sakehing hawa nepsu lan pepenginan, senadyan iku tumanduk kadereng saka ati kepengin ngerti.

(Dhuh Gusti, kula menika dadi dhuafa kok banget olehe dhoif, merga mung bisa maca alif)

Dak sapa lintang-lintang kae, jebul kaya pikiranku sing mung bisa kelip-kelip ora tandhing mungsuh mbulan lan srengenge. Cubluk bebasan kelangan sakehing umuk. Disingkirke ing sadhengah patemon, ora ana sing ulem wong ya ora ana sing nyapa. Ning iki harak langitku senadyan disengguh tanpa sap, isih duwe cemlorote bangun esuk, kluwung lan candhik ala kang ora keconggah gawe memala amung raharja kang disengaja.

(Dhuh Gusti, kula menika dadi dhuafa kok banget olehe dhoif, merga mung bisa donga amin)

Ponorogo, 2010