Geguritan Marang Kekadhangan, dening Madagumilang

Geguritan Marang Kekadhangan

Anggitanipun Madagumilang

Rada sauntara anggonku thethenger, datan bisa ngglawat.
Apa kang dadi daruna?
Yen aku nora tata,
wis sepira gedhene olehku gawe cilaka?
Yen aku nora bisa tinampa merga kaanggep seje,
parandene kok ya meksa isih ana sing nggape?
O, urip kang kasinungan luput,
banjur suk kapan iri drengki kuwi gelis karacut?

2010

Iklan

Katalompen, geguritan dening Madagumilang

Katalompen

Anggitanipun Madagumilang

Ingkang katalompen, inggih kesupen, bilih
Sapepadhaning titah nora pinisah kerana katelah
Mbaka siji endi sing aji
Hamung kasrana dening brana mbejaji
Dudu cemlorote sunar bebudi
Iki aku tinemu
Ora dipaelu
Kaya ketiban bebendu
Sandhuwuring asmaku
Kekadhangan kang sinawang
Dening liyan nora nyuda pepalang

2010

Alif, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Alif

 Geguritan dening Madagumilang

 menapa rumaos kelajeng menawi panjenengan kepareng anampi

saupami menika taneman ingkang saget gesang ing jantung

saengga keteg mbaka ketegipun kados-kados ndhawahaken woh

berkah kesuburan karob dening rah

ingkang mboten kedah kadhahar sinambi kojah

utawa sinambi mlampah samargi-margi amargi kemutan amanah

saking Maha Punjering Pitedah

 Ponorogo, 2011

Sihing Sesingidan Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Sihing Sesingidan

Geguritan dening Madagumilang

mekaten menawi mirengaken swanten sagunging samirana langkung

kados rumaos nyumerapi sinten ingkang adreng nyiram sukuning rahina

sinareng jawah ingkang wor suh gregeting manah lajeng dumugi tumetesing embun

senaosa sedaya sampun sami sumarah mboten kumawantun malih angawe-awe

sinten ingkang gegancangan sesingidan lebeting lingsem

kerana sami rinengkuh ing endahing katresnan

Ponorogo, 2011

Sak Uwat, Geguritan dening Madagumilang

Sak Uwat

Geguritan dening Madagumilang

Disawang kaya pedhut ndheprok ngruket njembrunge suket. Njaba isih remeng-remeng nanging kadereng ati kang adreng, meksa gawe gemeter wit-witan nggone meruhi lesus nampes sakehing sesambat kerana abot mbopong sesanggem senajan wis ngomplong.

Ponorogo, 2011

Ngupaya Tamba Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ngupaya Tamba

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

aja dipilara

nala kang wus manjing yuswa

elinga nalika wutuh

wrengka sajlirit datan rinengkuh

yagene saiki mrina?

kadya memala tan bisa mertamba

 

Ponorogo, 2010

Mokal, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Mokal

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Muspra yen mung getem-getem, nanging panggah ora mangerteni katresnan sing thukul siji baka siji saka wijining rasa kepranan marang polatan uga tingkah samubarang kuwi. Angger-angger gawe polah kerana ora keconggah mepetake let. Ana sing singidan malangi dalan.

Yen dipeksa kudu meper kabeh kang sarwa gemeter, banjur sapa sing bakal crita iki dudu kedadeyan mokal?

Ponorogo, 2010.