Apa Mbok Kira geguritan dening madagumilang

Apa Mbok Kira

 Geguritan Dening Madagumilang

 apa mbok kira yèn wis kuwawa kuwasa kuwi banjur sak kepénaké

nganti ora rumangsa ditekani rasa wegah olèhe sregep ngopèni roh

kang dianggo nggegulang jiwa dimèn nora pèndèng kejepit jantraning wektu

tansah munyer ngisèni urip lan penguripan

nora mung mbegegeg nyeksèni lelakon mbaka lelakoné para kawula alit

kang panjerité keprungu sora ing sangarepé

nanging arepa dikaya ngapa,

ngenggoni jejeré wong sudra aku mung bisa ngudarasa

Ponorogo, 15 Juli 2012

Iklan

Sanggarunggi geguritan anggitanipun Madagumilang

Sanggarunggi

 

Dening Madagumilang

 

yen kelakon aku iki kok sengguh ebun kang pungkasan

tumetes saka satengahing pedhut reruweting kahanan

banjur gawe adheming ati kerana lejar

bisa mapag srengenge nyunar ing wanci pajar

yagene pepeteng kuwi isih kekembeng ing netraning katresnan?

 

Ponorogo, 8 Juni 2012

Mulat Sarira geguritan anggitanipun Madagumilang

Mulat Sarira

Geguritan dening Madagumilang

wus dak lakoni mandeng kanthi jinggleng
kang katon durung mesthi maton nanging nganggo wewaton
dipaido dianggep bodho kayane pancen ya mung semono
yagene kudu selegenje, aku mung salah sawijining menungsa
kang saderma ngupaya paraga pangruwating papacintraka ana Ponorogo

Ponorogo, 28/05/2012

Dudu Sesorah Anggitanipun Madagumilang

Dudu Sesorah

 Geguritanipun Madagumilang

Makaping-kaping dadi pepeling dumelinge sesambat adhuh kuwi

Tumetesing rasa trenyuh kang kaya mletik saka pinggiring akik

Sesotyaning ngibadah diembani iman endahing dedonga wanci wengi

Cabar kapenggak dening lungiting laku sabar

Anggone meper mothahing nepsu lan pepenginan nurut lakuning jaman

Ana patrap umuk mbaka umuk durung keconggah nelukake wujude sujud

Pasrah tanpa sesorah menawa urip mung mampir ngombe

Nanging ya kudu pener milih apa kang kudu diombe

 

Ponorogo, 2012

Nggugah geguritan anggitanipun Madagumilang

Nggugah

geguritan anggitanipun Madagumilang

wonten ing salebeting swasana bubrah

kerana kathah tumindak cengkah

ingkang katindakaken para panguwaos ingkang mboten amanah,

kedahipun inggih enggal saged owah

garising nasib rakyat ingkang sampun rumaos mboten betah,

mboten sranta anggenipun kepengin nemahi gesang limrah,

inggih gesang ingkang para panguwaosipun sami gumregah

nyengkuyung pikajengipun rakyat ingkang atansah mothah nyekapi betah

Ponorogo, Januari 2012

Kaya Tanpa Gagrak, geguritan dening Madagumilang

Kaya Tanpa Gagrak

Anggitanipun Madagumilang

pancene rada dumakan, mrucut uwal saka gubele pedhut

kang mblasah sagotrah nalika kabeh ancas lan upadine kaya tanpa gagrak

wis cukup diparingi udan sewengi lan trontong-trontonge

banjur njebul ajeg tan mateni sakehing krenteg  nggone nyuwun pepadhang

Ponorogo, 23 Desember 2011

Ora Biyen Ora Saiki, geguritan anggitanipun Madagumilang

Ora Biyen Ora Saiki

Geguritan anggitanipun Madagumilang

Aku ngerti yen mrana-mrene kerana padha kepengin entuk gawe

Aku ngerti yen mlebu-metu kerana padha kepengin entuk sangu

Aku ngerti yen wira-wiri padha kepengin tetep wareg

Dak sekseni sing lagi kuncara kaya ngambah plengkunge kluwung

Disawang endah senadyan enggal ilang disaput srengenge angslup

Nanging wis duwe tetenger ora mung diangen-angen tumekaning janji

 

Sing aku ora ngerti yagene sejarah ora mesthi diregani

Apa kerana mung wajib diwaca sakehing riwayat semana

Apa kerana mung wajib ngerti dimen lestari mbejajine prasasti-prasasti

Apa kerana mung wajib nyemak rumpile gempil-gempil ing epitaph

 

Ora biyen ora saiki, sing jenenge menungsa kuwi nggembol lali

Ponorogo, 2 Desember 2011