Geguritan Marang Diajeng, Sawijining Interlude, Anggitanipun Madagumilang

Geguritan Marang Diajeng,  Sawijining Interlude
Dening Madagumilang

Menawa sliramu wis ngerti, Diajeng, yagene malah nyuwun aku kudu mbuktekke prasetyaku. Dikaya ngapa, aku ora bakal kabotan, angger sliramu ora sangga-runggi kanthi ora leren-leren nyuwun aku mbuktekke prasetyaku. Ing antarane ambegan dawa, ya kudu ana kapitayan kuwi. Saengga nalikane sliramu ngalem, kaya-kaya ana interlude kang ora bakal bisa dirampungake.

Interlude iku apa bener mengkono, wangsulanku mung wujud geber transparan. Yen sregep mbok sawang, prasetyaku asring dolanan wewayangan ing suwalike kuwi. Ngemuli rasa wirang, deweke tega ngenengake wae polah sing kliru ing nalika awake dewe nalika isih bocah. Digendhong, diemban nganggo jarit sing padha, dilela-lela karo liyer-liyer kepenak. Iku lugu. Naif. Saumpama bayi, ning banjur ujug-ujug Diajeng rewel, merga mikmu entek. Aku ya sok rewel, yen ngelak mung dak sedoti jempolku, karo pamer marang sliramu, sepira kepinteranku ngempet kangen.

Ponorogo, Juni 2010.

Iklan

Depresi, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Depresi

Geguritan Anggitanipun MadagumilangWis kaping pira, apa-apa sing penjenengan benci mara nekani?
Wis ben, masiya saben dina dheweke nglakoni sing diantepi
Yen kuwi pancen dadi nasib lan takdire
Mbok isen-isene bumi langit ora bakal kuwawa murungake
Merga kabeh kuwi isih kalebu titah sawantah
Ora bakal keconggah nyegah Kersane Gusti Allah

Ponorogo, 1 September 2010

Ramadhan, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ramadhan

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Yen mung karob samodraning bebendu, ora dak paelu
Yen mung kebetheng deresing bebaya, wiwit mula aku wus ora nglegewa
Sigrak numpak baita iman pinayungan taqwa
Tumuju gisik kang becik sarandu
Ramadhan, Ya, Ramadhan

Ponorogo, Juli 2010

Aku Takon Makaping-Kaping, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Aku Takon Makaping-Kaping

Dening Madagumilang

aku takon makaping-kaping
ora gur pasang kuping
aku dzikir
ora gur mikir
aku nyambut
ora gur omong baut
aku nata
ora gur nglumpukke gita-gita
aku nyoba
ora wedi ra bisa

Ponorogo, Juli 2010

O, Donga Geguritan Anggitanipun Madagumilang

O, Donga

Geguritan dening Madagumilang

o, donga
muga mung landhep anane nalika dak asah
dak lancipi

dak ungal tumuju langit
ora nyuda mbaka sedela
krasa abote nyangga dosa

nanging wedi geni neraka
kesirep kabeh dadi gampang sumeleh
bareng ngeyup segering dzikir
sangisoring istighfar

Ponorogo, Juli 2010

Nggaringke Gereng-Gereng,Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Nggaringke Gereng-Gereng,

Geguritan Anggitanipun MadagumilangKaesthi lagi wingi ketiga nggaringke gereng-gereng ana lambeku dadi cep klakep kaya segara wedhi gawe pepati sakehing kesuburan.

Nanging ilatku malah ngrasakke rasa asin angin pesisir nggeret praumu minggir, kanthi kebak kabungahan kacihna saka jeriting camar mbrebegi ati.

Apa camar, apa ombak kang lerab-lerab, apa saben-saben nggugah tangine srengenge mesthi kok tabuh gamelan karang dening ambyaring gegadhangan?

Banjur arep dikapakke tekane iwak sing kok undang mara kejiret jala rasa cingak kedawa-dawa meruhi kaananmu kang mung manut tanpa daya iki?

O, iya. Segara iki, uga segaramu ta? Senadyan segara wedhi kuwi wegah kok akoni.

Ponorogo, Juli 2010

Njenggirat, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Njenggirat


Geguritan dening MadagumilangNalika kamardikan ditegesi sapa
Sliramu njebloske aku mrana

Nalika kamardikan ateges dikunjara
Sejarah wis ginaris peksa

Nalika kamardikan tansah apa lan geneya
Maringi kalodhangan nganti ketungka papa

Ponorogo, 16 juli 2010