Geguritan Marang Kekadhangan, dening Madagumilang

Geguritan Marang Kekadhangan

Anggitanipun Madagumilang

Rada sauntara anggonku thethenger, datan bisa ngglawat.
Apa kang dadi daruna?
Yen aku nora tata,
wis sepira gedhene olehku gawe cilaka?
Yen aku nora bisa tinampa merga kaanggep seje,
parandene kok ya meksa isih ana sing nggape?
O, urip kang kasinungan luput,
banjur suk kapan iri drengki kuwi gelis karacut?

2010

Iklan

Katalompen, geguritan dening Madagumilang

Katalompen

Anggitanipun Madagumilang

Ingkang katalompen, inggih kesupen, bilih
Sapepadhaning titah nora pinisah kerana katelah
Mbaka siji endi sing aji
Hamung kasrana dening brana mbejaji
Dudu cemlorote sunar bebudi
Iki aku tinemu
Ora dipaelu
Kaya ketiban bebendu
Sandhuwuring asmaku
Kekadhangan kang sinawang
Dening liyan nora nyuda pepalang

2010

Uripe Sapa Kaya Dolanan Ceki Geguritan dening Madagumilang

Uripe Sapa Kaya Dolanan Ceki

Anggitanipun Madagumilang

nora ngemungake ngrumangsani menawa urip iki disengguh asor kaya dolanan ceki

kepenak olehe ngesut kelakone pakarti sing menang lan pakarti sing kalah gilir gumanti

macak kuwawa sajak enthos tenan nguthut metune kabegjan ing sawanci-wanci

 iki ya nora  ngemungake ngrumangsani jare bakale bedor dengkek dadi ratu kenci

kamangka pengarep-arep bener kuwi penere menawa pati wus dadi ancas kang sejati

 Ponorogo, 7 Juni 2011

Sak Uwat, Geguritan dening Madagumilang

Sak Uwat

Geguritan dening Madagumilang

Disawang kaya pedhut ndheprok ngruket njembrunge suket. Njaba isih remeng-remeng nanging kadereng ati kang adreng, meksa gawe gemeter wit-witan nggone meruhi lesus nampes sakehing sesambat kerana abot mbopong sesanggem senajan wis ngomplong.

Ponorogo, 2011

Panemuku Selawase Iki Geguritan anggitanipun Madagumilang

Panemuku Selawase Iki
Geguritan anggitanipun Madagumilang

kesampar kesandhung senadyan aku dudu bal
ning babarpisan ora nasib sing disalahke
kejaba polahe dhewe
kejaba pokale dhewe
nalika eling yen melik iku asring nggendhong lali
nalika lali yen bungah iku bakal nemu susah
o, urip kang aji
tansah diudi aja nganti nguciwani pati

Ponorogo, 2011

Njiret Geguritan anggitanipun Madagumilang

Njiret

Geguritan anggitanipun Madagumilang

masiya ngopi ngene iki isih panggah ora betah
dirangkul sepi
sansaya ngruket anut kedhere keteg
katresnan kang njiret wiwit repet-repet

Ngupaya Tamba Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ngupaya Tamba

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

aja dipilara

nala kang wus manjing yuswa

elinga nalika wutuh

wrengka sajlirit datan rinengkuh

yagene saiki mrina?

kadya memala tan bisa mertamba

 

Ponorogo, 2010