ESEM MUNG SAK KLECEM geguritan Anggitanipun Madagumilang

ESEM MUNG SAKLECEM

~ geguritanipun MADAGUMILANG

ing antarane pilar-pilar iku,
ana saperangane atiku kedudut tatu,
mung kerana kena grayang panyawangmu,
ah, esem kang mung saklecem,
kaya-kaya wus kuwawa muwuhi dayaku tansah nyangga jejege pilar-pilarMu

Ponorogo, 22 Mei 2013

Ora Biyen Ora Saiki, geguritan anggitanipun Madagumilang

Ora Biyen Ora Saiki

Geguritan anggitanipun Madagumilang

Aku ngerti yen mrana-mrene kerana padha kepengin entuk gawe

Aku ngerti yen mlebu-metu kerana padha kepengin entuk sangu

Aku ngerti yen wira-wiri padha kepengin tetep wareg

Dak sekseni sing lagi kuncara kaya ngambah plengkunge kluwung

Disawang endah senadyan enggal ilang disaput srengenge angslup

Nanging wis duwe tetenger ora mung diangen-angen tumekaning janji

 

Sing aku ora ngerti yagene sejarah ora mesthi diregani

Apa kerana mung wajib diwaca sakehing riwayat semana

Apa kerana mung wajib ngerti dimen lestari mbejajine prasasti-prasasti

Apa kerana mung wajib nyemak rumpile gempil-gempil ing epitaph

 

Ora biyen ora saiki, sing jenenge menungsa kuwi nggembol lali

Ponorogo, 2 Desember 2011

 

 

 

Ngupaya Tamba Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ngupaya Tamba

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

aja dipilara

nala kang wus manjing yuswa

elinga nalika wutuh

wrengka sajlirit datan rinengkuh

yagene saiki mrina?

kadya memala tan bisa mertamba

 

Ponorogo, 2010

Sesambatmu, Jeng, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Sesambatmu, Jeng

Geguritan Anggitanipun Madagumilang


Iki, ngene iki, aku rasane kaya kecubles getih dleweran oyak-oyakan luh temetes, ning kok ora leren kebrukan getir lan pait saka pokalmu.

Kosik aja sesambat kaya mengkono, jeng, isih akeh perih mbaka perih kang nggubrah nasibku, lelakon kang mung kok sawang ora kok alami dewe, ta?

Ponorogo, 2010

Mokal, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Mokal

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Muspra yen mung getem-getem, nanging panggah ora mangerteni katresnan sing thukul siji baka siji saka wijining rasa kepranan marang polatan uga tingkah samubarang kuwi. Angger-angger gawe polah kerana ora keconggah mepetake let. Ana sing singidan malangi dalan.

Yen dipeksa kudu meper kabeh kang sarwa gemeter, banjur sapa sing bakal crita iki dudu kedadeyan mokal?

Ponorogo, 2010.

Geguritan Panandhang, Anggitanipun Madagumilang

Geguritan Panandhang

Anggitanipun Madagumilangmenapa kelampahan kula kaparingan tetembangan menika
senaosa sanes kula ingkang badhe nyegahaken beksan jejogedan
mboten kanyana-nyana kandheg
kados-kados saderengipun kasinungan swanten ingkang pejah

ing kahanan menika lajeng umpami wonten ambetipun ajal
mangke badhe tansah kemliwer sak inggilipun kubur
rikala duhkita menika mlampah ngulandara
nglangkungi wangkenipun sedaya sasana suka-parisuka

Ponorogo, 3 September 2010

Komitmen, Geguritan anggitanipun Madagumilang

Komitmen

Geguritan dening Madagumilang


wengi iki lampu mati
kaya-kaya wedi banjur gage-gage golek slamet
saka panandang dosa nalika kewiyak durakaning cidra

ati kang sepisanan ketrajang katresnan kuwi
nyigar jagade kamulyan
kang tansah diuja kabegjan
wis ora ngerti maneh baline suk kapan
apa ngelingi dhuk nalika janji

wengi iki lampu mati
nanging sing nampa pepeteng kok malah ati

Ponorogo, 28 Agustus 2010