Climen Kanggo Mitraku, Geguritan dening Madagumilang

Climen Kanggo Mitraku

Geguritan dening Madagumilangtan micara
iki wae wus nyiksa
luwung sithik gelem
mesem
tan kawistara
kok tega

nyerat ya?
senadyan ra kersa
micara utawa ngawistara

Ponorogo, 22 Agustus 2010

Iklan

Geguritan Saka Sajerone Larahan Mblasah, Geguritan dening Madagumilang

Geguritan Saka Sajerone Larahan Mblasah

Anggitanipun  Madagumilang


Bener kandhamu? Iki mayite wong wadon planyahan kang wus kondhang saurute warung-warung pinggir kali? Kentir nyangsang sajerone larahan mblasah. Kok rumangsaku dudu sing kaya ngono kuwi. Apa? Uripe awak dhewe iki rak wis kebacut kadol. Nyenyuwun, apa ngrampok, apa nguber-uber. Jaremu apa? Kamulyan?

Kamulyan kuwi apa ya duwit cring sik kok uncalke ana tangan ngathung, apa ya kaya nggeret tas sing lagi dicangklong, apa malah jiret kenceng ana gulu? Goroh. Awak dhewe iki bisa apa saliyane ethok-ethok? Ngreraga dadi kyai, dadi pahlawan, dadi dhuafa, ning ajeg duwe pamrih.

Pamrihe tur maneh, ora mandheg ngarep-arep kang kok cekeri saka sajerone larahan mblasah,  nanging ora kena. Kok tawak-tawakke, nanging ora payu. Kejaba bledug lan bulek saka knalpot kang tinemu. Ya muga-muga wae iki kirimane mbulan wayah sore, nalika awak dhewe miwiti greget, utawa ngrampungke greget, lan ing kono dadi pasinaonku. Kuwi, lampu-lampu kuwi, kok banget olehe gumregah mapag reruwet, nyedhoti kebul ana ambeganku, ngobok-obok getih ing ototku iki. Banjur sirep.

Sirep? Waspadakna dhisik, iki ngono lagi antri dawa banget tumuju macet kang ora kenyana-nyana rampunge. Mati. Bener kandhamu?

Ponorogo, Agustus 2010.

Buka, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Buka

Geguritan dening Madagumilang

senajan mung sak mangkok
aku ra tau alok
wong iki sing gawe simbok
nanging kocapa nalika ngadhepi sak meja
pirang-pirang werna ditata ben pengen disengaja
kok aku rumangsa ora pati krasa beja
merga durung pana
sing dak tedha iki mengko halal apa ora, ya?

Ponorogo, Agustus 2010

Senajan Sak Clirit, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Senajan Sak Clirit

Geguritan dening Madagumilang

angel kaya nyekel obahing wewayangan
mung sak kobaring dimar
kang nemplek tembok suci kuwi
endi ana?
mengkono yen pitakonan kanthi micara
kamangka iki dudu kanyatan walaka
nalika pandulu mung kesdu narima ing reridu
ati, pinangka ngilo wewujudane dhiri kang kaesthi

Ponorogo, Agustus 2010

Ramadhan, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ramadhan

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Yen mung karob samodraning bebendu, ora dak paelu
Yen mung kebetheng deresing bebaya, wiwit mula aku wus ora nglegewa
Sigrak numpak baita iman pinayungan taqwa
Tumuju gisik kang becik sarandu
Ramadhan, Ya, Ramadhan

Ponorogo, Juli 2010

Aku Takon Makaping-Kaping, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Aku Takon Makaping-Kaping

Dening Madagumilang

aku takon makaping-kaping
ora gur pasang kuping
aku dzikir
ora gur mikir
aku nyambut
ora gur omong baut
aku nata
ora gur nglumpukke gita-gita
aku nyoba
ora wedi ra bisa

Ponorogo, Juli 2010

O, Donga Geguritan Anggitanipun Madagumilang

O, Donga

Geguritan dening Madagumilang

o, donga
muga mung landhep anane nalika dak asah
dak lancipi

dak ungal tumuju langit
ora nyuda mbaka sedela
krasa abote nyangga dosa

nanging wedi geni neraka
kesirep kabeh dadi gampang sumeleh
bareng ngeyup segering dzikir
sangisoring istighfar

Ponorogo, Juli 2010