ING TENGAHE RAMADHAN, GEGURITANIPUN MADAGUMILANG

ING TENGAHE RAMADHAN
geguritanipun Madagumilang

isih kuwat ngempet syahwat
isih saguh adoh lawuh
isih gelem kirang tilem
isih traweh ora waleh
isih tadarus durung putus
isih tansah suka ngenteni buka

ya isih kaningaya ngoyak riyaya

Ponorogo, 16 Ramadhan 1434H

Mokal, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Mokal

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Muspra yen mung getem-getem, nanging panggah ora mangerteni katresnan sing thukul siji baka siji saka wijining rasa kepranan marang polatan uga tingkah samubarang kuwi. Angger-angger gawe polah kerana ora keconggah mepetake let. Ana sing singidan malangi dalan.

Yen dipeksa kudu meper kabeh kang sarwa gemeter, banjur sapa sing bakal crita iki dudu kedadeyan mokal?

Ponorogo, 2010.

Paseksen Sepisan, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Paseksen Sepisan

Geguritan Anggitanipun MadagumilangWus kacihna saben-saben udan nggrecih iki nyebar rasa nggrantes
Luh kang deres direngkuh sakehing apes
Nandang gubrah telenging lampah dene weruh alon-alon kelangan sejarah
Nalika kanthi merdika kae-kae padha njarah-rayah
Iya, iya bener iku bandhane tanah wutah rah

Ponorogo, 2010

Geguritan Sungkeman, Anggitanipun Madagumilang

Geguritan Sungkeman

Anggitanipun Madagumilangwis dak pasrahke atiku marang karepMu
apa bakal kok tembus jiwaku kang ora mbejaji
ing AstaMu, Gusti
kaya glathi gemlethak iki sapa sing nglandhepi
patrap gawe becik utawa ala
ing nalika tansah diasah silaturrahmi?

Ponorogo, Syawal 1431 H

Geguritan Marang Diajeng, Sawijining Interlude, Anggitanipun Madagumilang

Geguritan Marang Diajeng,  Sawijining Interlude
Dening Madagumilang

Menawa sliramu wis ngerti, Diajeng, yagene malah nyuwun aku kudu mbuktekke prasetyaku. Dikaya ngapa, aku ora bakal kabotan, angger sliramu ora sangga-runggi kanthi ora leren-leren nyuwun aku mbuktekke prasetyaku. Ing antarane ambegan dawa, ya kudu ana kapitayan kuwi. Saengga nalikane sliramu ngalem, kaya-kaya ana interlude kang ora bakal bisa dirampungake.

Interlude iku apa bener mengkono, wangsulanku mung wujud geber transparan. Yen sregep mbok sawang, prasetyaku asring dolanan wewayangan ing suwalike kuwi. Ngemuli rasa wirang, deweke tega ngenengake wae polah sing kliru ing nalika awake dewe nalika isih bocah. Digendhong, diemban nganggo jarit sing padha, dilela-lela karo liyer-liyer kepenak. Iku lugu. Naif. Saumpama bayi, ning banjur ujug-ujug Diajeng rewel, merga mikmu entek. Aku ya sok rewel, yen ngelak mung dak sedoti jempolku, karo pamer marang sliramu, sepira kepinteranku ngempet kangen.

Ponorogo, Juni 2010.

Depresi, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Depresi

Geguritan Anggitanipun MadagumilangWis kaping pira, apa-apa sing penjenengan benci mara nekani?
Wis ben, masiya saben dina dheweke nglakoni sing diantepi
Yen kuwi pancen dadi nasib lan takdire
Mbok isen-isene bumi langit ora bakal kuwawa murungake
Merga kabeh kuwi isih kalebu titah sawantah
Ora bakal keconggah nyegah Kersane Gusti Allah

Ponorogo, 1 September 2010

Ramadhan, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ramadhan

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Yen mung karob samodraning bebendu, ora dak paelu
Yen mung kebetheng deresing bebaya, wiwit mula aku wus ora nglegewa
Sigrak numpak baita iman pinayungan taqwa
Tumuju gisik kang becik sarandu
Ramadhan, Ya, Ramadhan

Ponorogo, Juli 2010